DOTACE ZELENÁ ÚSPORÁM KRBY A KRBOVÉ VLOŽKY

 

Firma Krby Dvořák Kamnářství byla zařazena v seznamu odborných dodavatelů v programu dotace zelená úsporám.Dodáváme krbové vložky s výměníkem,akumulační nádrže a solární systémy.

Krbové vložky registrované v seznamu zelená úsporám :

Krbová vložka BEF AQUATIC WH 750 - s teplovodním výměníkem

Krbová vložka BEF AQUATIC WH 750 V - s teplovodním výměníkem

Krbová vložka ROMOTOP KV 025 N - s teplovodním výměníkem

Akumulační nádrže

REGULUS

Solární panely

Regulus

BEF

 

Základní informace k dotačnímu programu ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Zelená úsporám podporuje instalace zdrojů vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie a také investice do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu.
Podmínkou pro získání dotace je splnění podmínek programu a dokončení realizace do 31.12.2012.

Na co můžete podporu žádat?

Program je členěn do 3 základních oblastí:

 1. Úspora energie na vytápění
  • Celkové zateplení
  • Dílčí zateplení
 2. Výstavba v pasivním energetickém standardu
  Podpora výstavby nových rodinných a bytových domů splňujících pasivní energetický standard
 3. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody
  • Výměna stávajícího neekologického zdroje vytápění (kotle na uhlí a kapalná fosilní paliva, elektřina) za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla v rodinných a bytových domech
  • Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
  • Instalace solárně-termických kolektorů
 4. Dotační bonus
  Vybrané kombinace opatření mohou být zvýhodněny dotačním bonusem

Kdo může žádat?

O dotace mohou žádat následující vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů:

 • Fyzické osoby podnikající i nepodnikající
 • Společenství vlastníků bytových jednotek
 • Bytová družstva
 • Města a obce (včetně městských částí)
 • Podnikatelské subjekty
 • Případně další právnické osoby

Jak žádat?

 1. Nejdříve si vyberete dodavatele a výrobek
  Vámi vybranou investici musí provést firma zařazená v Seznamu odborných dodavatelů.
  Výrobek a technologie musí být zaregistrovány v Seznamu výrobků a technologií, který najdete na www.zelenausporam.cz
 2. Zvolíte odborníka na zpracování projektu
  Odborník Vám poradí, zda Vámi plánované opatření má šanci splnit podmínky programu, zpracuje projekt a tzv. energetické hodnocení a pomůže s vyplněním krycího listu technických parametrů k žádosti. Odborníka Vám doporučí dodavatel (viz. bod 1)
 3. Vyplníte žádost o podporu
  Formulář najdete na www.zelenausporam.cz, na každém krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR nebo na pobočkách následujících bank: ČSOB, KB, Česká spořitelna, Hypotéční banka, LBBW bank CZ, Modrá pyramida stavební spořitelna, Poštovní spořitelna, UniCredit Bank ČR.
  K vyplněné žádosti je třeba přiložit vyplněný formulář krycího listu s technickými údaji (vyplní Vámi zvolený odborník).
 4. Odevzdáte formulář
  Nepodnikající fyzické osoby v oblasti podpory C předloží veškeré dokumenty pouze v bance. Podnikající fyzické osoby a právnické osoby musejí žádost včetně projektu a všech příloh odevzdat výhradně na krajském pracovišti SFŽP.
 5. Vyrozumění o poskytnutí dotace dostanete do 10 týdnů od podání žádosti
  Toto vyrozumění obsahuje číslo žádosti a maximální částku, kterou můžete čerpat. S realizací investice nemusíte čekat až na doručení vyrozumění, začít můžete ihned po podání žádosti. Naopak od data rozhodnutí máte v oblasti C na realizaci 9 měsíců.
 6. Prokážete ukončení realizace
  Po dokončení investiční akce zajdete do banky, kde se prokážete vyrozuměním o poskytnutí podpory, předložíte faktury s tzv. položkovým rozpočtem a potvrzením o jejich zaplacení a kolaudačním souhlasem, oznámením o užívání stavby, předávacím protokolem nebo protokolem o uvedení zařízení do trvalého provozu doložíte, že realizace projektu byla dokončena.
 7. Do měsíce obdržíte smlouvu
  Do cca 4 týdnů obdržíte smlouvu ve třech vyhotoveních. Všechny podepíšete, jednu necháte notářsky ověřit. Dvě smlouvy (z toho jednu s ověřeným podpisem) zašlete Státnímu fondu životního prostředí ČR. Přibližně do jednoho měsíce bude podpora převedena na Váš účet, který jste uvedli v žádosti (musíte být majiteli uvedeného účtu!).

Něco o výši dotací (oblast C)

až 80 000,- Kč
C1. Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoenergetický zdroj vytápění na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží (o min. požadovaném měrné objemu 50l/kW topného výkonu zdroje tepla).
C2. Instalace nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží (o min. požadovaném měrné objemu 50l/kW topného výkonu zdroje tepla) do novostaveb
C3. Solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění

až 55 000,- Kč
C3. Solární systém pro přípravu teplé vody

až 50 000,- Kč
C1. Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoenergetický zdroj vytápění na biomasu s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže

Vyhledávání

Krby Dvořák kamnářství

Krby